خوش آمدید

مجوزها

گواهی ثبت شرکت بین المللی خدمات پرداخت ری

 

 

گواهی خوش سابقگی شرکت بین المللی خدمات پرداخت ری

 

 

گواهی ثبت شرکت سابق(MGY INVESTMENT LTD) در انگلستان

 

 

گواهی عضویت انجمن کسب و کارهای اینترنتی ایران

 

 

گواهی تاییدیه شرکت وبمانی روسیه (WMTRANSFER)

لینک: https://passport.wmtransfer.com/asp/certView.asp?wmid=313001971878